Logo of RTU outgoing staff mobility (Europe)

STTStaff exchange for TRAINING, option 6

Overview

Mērķi:

  • dot iespēju personālam, tajā skaitā docētājiem, apgūt zināšanas un konkrētas prasmes no ārvalstu partneru pieredzes un uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas darbā un profesionālajā attīstībā;
  • palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
  • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

Nosacījumi:

  • minimālais personāla mācību vizītes ilgums – 2 (divas) dienas, neieskaitot ceļošanas dienas, * maksimālais – 2 (divi) mēneši, neieskaitot ceļošanas dienas;
  • mācību tematikai jāatbilst darbinieka amata aprakstā apstiprinātajiem darba pienākumiem;
  • mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta un ar kuru RTU ir noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums, vai uz uzņēmumu.

Stipendiātu atlase
Priekšrocības ir darbiniekiem, kuri:

  • piesakās Erasmus/Erasmus+ programmas stipendijai pirmo reizi;
  • mobilitātes rezultātā veicina sadarbību starp RTU un ārvalstu augstskolām/uzņēmumiem.

Piesakoties Erasmus+ stipendiju konkursā, RTU Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz:

  • Erasmus+ koordinatoram adresēts iesniegums ar struktūrvienības vadītāja vīzu, kurā norādīta mobilitātes vieta, laiks un mērķis;
  • ielūgums no uzņemošās augstskolas/uzņēmuma.

Vairāk informācijas un dokumentu veidlapas pieejamas mājaslapā.

Apply now! Fall Semester Europe Staff 2024/25
Application deadline
30 Jun 2024, 23:59:59
GMT
Apply now! Fall Semester Europe Staff 2024/25
Application deadline
30 Jun 2024, 23:59:59
GMT