Logo of RTU outgoing staff mobility (Europe)

STTStaff exchange for TRAINING

Overview

Mērķi:

  • dot iespēju personālam, tajā skaitā docētājiem, apgūt zināšanas un konkrētas prasmes no ārvalstu partneru pieredzes un uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas darbā un profesionālajā attīstībā;
  • palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
  • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

Nosacījumi:

  • minimālais personāla mācību vizītes ilgums – 2 (divas) dienas, neieskaitot ceļošanas dienas, * maksimālais – 2 (divi) mēneši, neieskaitot ceļošanas dienas;
  • mācību tematikai jāatbilst darbinieka amata aprakstā apstiprinātajiem darba pienākumiem;
  • mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta, vai uz uzņēmumu.

Stipendiātu atlase
Ņemot vērā projektam piešķirtā finansējuma apjomu ir iespējami arī vairāki mācību braucieni.

Piesakoties Erasmus+ stipendijai, pieteikumam jāpievieno:

  • Erasmus+ koordinatoram adresēts iesniegums ar struktūrvienības vadītāja vīzu, kurā norādīta mobilitātes vieta, laiks un mērķis;
  • ielūgums no uzņemošās augstskolas/uzņēmuma.

Finansējums
Mobilitātes dalībnieks saņem uzturēšanās izdevumu kompensāciju (atkarībā no mobilitātes valsts) un kompensāciju par ceļa izdevumiem (atkarībā no attāluma). Tiek finansētas maksimāli 5 darba dienas, kuru laikā notiek docēšana. Ceļošanas dienā drīkst īstenot arī docēšanas aktivitātes. Šādā gadījumā ceļošanas dienu var uzskatīt par darba dienu.

Vairāk informācijas un dokumentu veidlapas pieejamas mājaslapā.

Apply now! Fall Semester Europe Staff 2024/25
Application deadline
30 Jun 2024, 23:59:59
GMT
Apply now! Fall Semester Europe Staff 2024/25
Application deadline
30 Jun 2024, 23:59:59
GMT