Logo of RTU outgoing staff mobility (Europe)

STTStaff exchange for TRAINING

Overview

Mērķi:

  • dot iespēju personālam, tajā skaitā docētājiem, apgūt zināšanas un konkrētas prasmes no ārvalstu partneru pieredzes un uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas darbā un profesionālajā attīstībā;
  • palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
  • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

Nosacījumi:

  • minimālais personāla mācību vizītes ilgums – 2 (divas) dienas, neieskaitot ceļošanas dienas, * maksimālais – 2 (divi) mēneši, neieskaitot ceļošanas dienas;
  • mācību tematikai jāatbilst darbinieka amata aprakstā apstiprinātajiem darba pienākumiem;
  • mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta, vai uz uzņēmumu.

Stipendiātu atlase
Ņemot vērā projektam piešķirtā finansējuma apjomu ir iespējami arī vairāki mācību braucieni.

Piesakoties Erasmus+ stipendijai, pieteikumam jāpievieno:

  • Erasmus+ koordinatoram adresēts iesniegums ar struktūrvienības vadītāja vīzu, kurā norādīta mobilitātes vieta, laiks un mērķis;
  • ielūgums no uzņemošās augstskolas/uzņēmuma.

Finansējums
Mobilitātes dalībnieks saņem uzturēšanās izdevumu kompensāciju (atkarībā no mobilitātes valsts) un kompensāciju par ceļa izdevumiem (atkarībā no attāluma). Tiek finansētas maksimāli 5 darba dienas, kuru laikā notiek docēšana. Ceļošanas dienā drīkst īstenot arī docēšanas aktivitātes. Šādā gadījumā ceļošanas dienu var uzskatīt par darba dienu.

Vairāk informācijas un dokumentu veidlapas pieejamas mājaslapā.