Logo of RTU outgoing staff mobility (Europe)

STAStaff exchange for TEACHING

Overview

Mērķi:

 • rosināt augstskolas paplašināt un uzlabot piedāvāto kursu klāstu un saturu;
 • ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt jaunas zināšanas un pieredzi, ko sniedz ārvalstu vieslektori;
 • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu;
 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam;
 • veicināt efektīvāku RTU e-studiju vides lietošanu.

Nosacījumi:

 • minimālais docēšanas vizītes ilgums – 2 (divas) dienas, neieskaitot ceļošanas dienas, maksimālais – 2 (divi) mēneši, neieskaitot ceļošanas dienas;
 • docēšanas laikā īstenojamas vismaz 8 (astoņas) lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā);
 • mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta un ar kuru RTU ir noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums.

Stipendiātu atlase
Ņemot vērā projektam piešķirtā finansējuma apjomu, ir iespējami arī vairāki docēšanas braucieni.

Priekšrocība ir docētājiem, kuri:

 • piesakās Erasmus/Erasmus+ programmas stipendijai pirmo reizi;
 • vada studiju programmā paredzētās plānveida studiju nodarbības ārzemju studējošajiem;
 • vada studiju programmā paredzētās plānveida studiju nodarbības angļu valodā Latvijas vai ārzemju studējošajiem;
 • efektīvi lieto RTU e-studiju vidi;
 • mobilitātes rezultātā rada jaunus studiju materiālus, kas tiks ievietoti RTU e-studiju vidē.

Piesakoties Erasmus+ stipendijai, pieteikumam jāpievieno:

 • Erasmus+ koordinatoram adresēts iesniegums ar struktūrvienības vadītāja vīzu, kurā norādīta mobilitātes vieta, laiks un mērķis;
 • ielūgums no uzņemošās augstskolas/uzņēmuma.

Finansējums
Mobilitātes dalībnieks saņem uzturēšanās izdevumu kompensāciju (atkarībā no mobilitātes valsts) un kompensāciju par ceļa izdevumiem (atkarībā no attāluma). Tiek finansētas maksimāli 5 darba dienas, kuru laikā notiek docēšana. Ceļošanas dienā drīkst īstenot arī docēšanas aktivitātes. Šādā gadījumā ceļošanas dienu var uzskatīt par darba dienu.

Vairāk informācijas un dokumentu veidlapas pieejamas mājaslapā.

Apply now! Fall Semester Europe Staff 2024/25
Application deadline
30 Jun 2024, 23:59:59
GMT
Apply now! Fall Semester Europe Staff 2024/25
Application deadline
30 Jun 2024, 23:59:59
GMT