Logo of RTU outgoing staff mobility (Europe)

STAStaff exchange for TEACHING

Overview

Mērķi:

 • rosināt augstskolas paplašināt un uzlabot piedāvāto kursu klāstu un saturu;
 • ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt jaunas zināšanas un pieredzi, ko sniedz ārvalstu vieslektori;
 • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu;
 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam;
 • veicināt efektīvāku RTU e-studiju vides lietošanu.

Nosacījumi:

 • minimālais docēšanas vizītes ilgums – 2 (divas) dienas, neieskaitot ceļošanas dienas, maksimālais – 2 (divi) mēneši, neieskaitot ceļošanas dienas;
 • docēšanas laikā īstenojamas vismaz 8 (astoņas) lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā);
 • mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta un ar kuru RTU ir noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums.

Stipendiātu atlase
Ņemot vērā projektam piešķirtā finansējuma apjomu, ir iespējami arī vairāki docēšanas braucieni.

Priekšrocība ir docētājiem, kuri:

 • piesakās Erasmus/Erasmus+ programmas stipendijai pirmo reizi;
 • vada studiju programmā paredzētās plānveida studiju nodarbības ārzemju studējošajiem;
 • vada studiju programmā paredzētās plānveida studiju nodarbības angļu valodā Latvijas vai ārzemju studējošajiem;
 • efektīvi lieto RTU e-studiju vidi;
 • mobilitātes rezultātā rada jaunus studiju materiālus, kas tiks ievietoti RTU e-studiju vidē.

Piesakoties Erasmus+ stipendijai, pieteikumam jāpievieno:

 • Erasmus+ koordinatoram adresēts iesniegums ar struktūrvienības vadītāja vīzu, kurā norādīta mobilitātes vieta, laiks un mērķis;
 • ielūgums no uzņemošās augstskolas/uzņēmuma.

Finansējums
Mobilitātes dalībnieks saņem uzturēšanās izdevumu kompensāciju (atkarībā no mobilitātes valsts) un kompensāciju par ceļa izdevumiem (atkarībā no attāluma). Tiek finansētas maksimāli 5 darba dienas, kuru laikā notiek docēšana. Ceļošanas dienā drīkst īstenot arī docēšanas aktivitātes. Šādā gadījumā ceļošanas dienu var uzskatīt par darba dienu.

Vairāk informācijas un dokumentu veidlapas pieejamas mājaslapā.